Ogólnopolski projekt psycho-edukacyjny

#szkolaodpowiedzialnaspolecznie

 

O Projekcie

Projekt #szkolaodpowiedzialnaspolecznie to inicjatywa o głębokim znaczeniu społecznym, której misją jest wzmocnienie kompetencji interpersonalnych młodzieży w dzisiejszym złożonym świecie. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, które odpowiada na rosnące potrzeby społeczeństwa w zakresie budowania relacji, empatii, komunikacji oraz odpowiedzialności społecznej.

Projekt zakłada wprowadzenie do szkolnego curriculum zajęć online, które będą skoncentrowane na treningu umiejętności społecznych TUS. Program nauczania obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak:

 • Rozwój empatii i słuchania aktywnego,
 • Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
 • Budowanie poczucia własnej wartości i asertywności,
 • Rozumienie i szacunek dla różnorodności społecznej i kulturowej,
 • Przywództwo i praca zespołowa,
 • Zarządzanie emocjami i stresem,
 • Odpowiedzialne zachowania w środowisku cyfrowym.

Treningi realizowane są Online przez wykwalifikowanych trenerów TUS i psychologów, przeszkolonych w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych. Metodologia nauczania będzie opierała się na interaktywnych metodach, takich jak role-play, praca w grupach, dyskusje oraz projekty społeczne, które pozwolą uczniom praktycznie stosować zdobyte umiejętności.

Projekt #szkolaodpowiedzialnaspolecznie to przestrzeń, gdzie każdy uczestnik może bezpiecznie odkrywać i eksperymentować z różnymi rolami społecznymi, ucząc się empatii i budując mosty zrozumienia między ludźmi.

Za każdym spotkaniem kryje się przekonująca historia rozwoju osobistego, która ma swoje odzwierciedlenie w zwiększonej pewności siebie uczniów, ich odwadze w wyrażaniu własnych poglądów i otwartości na świat. To inicjatywa, która wprowadza młodych ludzi w świat odpowiedzialności społecznej, ucząc ich, że każde działanie ma swoje konsekwencje, a współpraca i wzajemny szacunek są kluczem do budowania harmonijnych wspólnot.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom XXI wieku, projekt ten wskazuje kierunek w burzliwym morzu codzienności, gdzie presja rówieśnicza, media społecznościowe i nieustanne zmiany mogą być przytłaczające. To inwestycja w przyszłość, która kształtuje nie tylko umiejętności, ale także charaktery, inspirując uczniów do bycia lepszymi ludźmi i aktywnymi obywatelami.

Projekt #szkolaodpowiedzialnaspolecznie to nie tylko edukacja, to ruch umysłów ku lepszemu światu, w którym młode pokolenie stanie się ambasadorami empatii, zrozumienia i odpowiedzialności społecznej.

 
 

Korzyści z udziału w projekcie

Rozwój psycho-społeczny uczniów.

Wzmocnione kompetencje emocjonalne i społeczne uczniów przekładają się na lepszą atmosferę w klasie, niższe występowanie konfliktów i problemów behawioralnych. Uczniowie z lepiej rozwiniętymi umiejętnościami psycho-społecznymi często osiągają wyższe wyniki akademickie, są bardziej zaangażowani w proces edukacyjny i wykazują większą gotowość do uczenia się przez całe życie. Ponadto, szkoła zyskuje wizerunek instytucji nowoczesnej i troszczącej się o wszechstronny rozwój swoich uczniów, co może przyciągać nowych uczniów i ich rodziny, a także potencjalnych sponsorów zainteresowanych inwestowaniem w edukację holistyczną.

Tworzenie wspólnie edukacji przyszłości

Włączenie szkoły w kształtowanie edukacji przyszłości daje placówkom edukacyjnym możliwość bycia na czele innowacji pedagogicznych, co zwiększa ich atrakcyjność i prestiż. Uczniowie zyskują umiejętności krytyczne dla współczesnego rynku pracy, takie jak elastyczność, kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Szkoła staje się miejscem, gdzie kultura ciągłej nauki i adaptacji jest nie tylko promowana, ale i praktykowana. Dodatkowo, edukacja skrojona pod przyszłość sprzyja rozwojowi społeczności lokalnych poprzez tworzenie wykwalifikowanych, świadomych i odpowiedzialnych obywateli.

Promocja Szkoły jako Instytucji Odpowiedzialnej Społecznie

Uczestnictwo w projekcie psychoedukacyjnym jest wyraźnym sygnałem, że Państwa szkoła stawia na holistyczny rozwój ucznia. W erze, gdzie edukacja emocjonalna jest równie ważna co akademicka, Państwa zaangażowanie w ten projekt pokaże społeczności lokalnej i edukacyjnej, że szkoła działa proaktywnie, dbając o kompleksowe potrzeby swoich uczniów.

 
Zgłoś Szkołę
 
Human Mind Center

Autorka Projektu

Anja Choluy jest psychologiem, dyplomowanym psychotraumatologiem. Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych TUS, Trenerem Regulacji Emocji TRE, oraz członkiem stowarzyszonym i zarejestrowanym w polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Skoncentrowanych na Rozwiązaniach PSTTSR. 

W 2021 roku Anja powołała do życia Human Mind Center, Platformę zdrowia psychicznego i psychoedukacji, której celem jest pomoc i wzmacnianie jednostki w zmiennej, nieprzewidywalnej rzeczywistości.

 


Warunki uczestnictwa

 1. Platforma Online: Szkoła zobowiązana jest zapewnić uczestnikom dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej udział w zajęciach online, w tym stabilne połączenie internetowe i komputery z kamerami internetowymi oraz mikrofonami.

 2. Cykl Spotkań: Projekt składa się z minimum 8 spotkań online, które odbywają się w regularnych odstępach czasu. Szkoła musi zagwarantować, że uczniowie będą mogli uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych spotkaniach.

 3. Stała Grupa Uczniów: Każda grupa uczniowska uczestnicząca w projekcie powinna być stała i nie przekraczać 12 osób, aby zapewnić skuteczność zajęć i indywidualne podejście do każdego uczestnika.

 4. Osoba do Kontaktu: Szkoła wyznacza stałą osobę kontaktową odpowiedzialną za komunikację pomiędzy organizatorami projektu a szkołą. Osoba ta będzie koordynować działania związane z projektem i służyć wsparciem zarówno dla uczestników, jak i prowadzących.

 5. Promocja: Szkoła zobowiązuje się do współpracy z nami w aktywnym promowaniu udziału w projekcie w naszych kanałach komunikacji, w tym na stronie internetowej Human Mind Center, w mediach społecznościowych oraz poprzez inne dostępne formy komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

 6.   Zgodność z RODO: Szkoła zobowiązana jest do przestrzegania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do wszelkich danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu psych0-edukacyjnego.

 7. Spotkanie Informacyjne z Rodzicami: Szkoła zobowiązuje się poinformować rodziców o spotkaniu informacyjnym dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem ich dzieci w projekcie psychoedukacyjnym. Spotkanie zostanie zorganizowane przez nas na platformie Zoom po ustaleniu dogodnego terminu. Celem spotkania są:

  • Szczegółowe przedstawienie celów i zakresu projektu, w tym omówienie przewidywanych korzyści dla rozwoju psycho-społecznego uczniów.

  • Wyjaśnienie metod i technik wykorzystywanych podczas zajęć, a także struktury i częstotliwości spotkań online.

  • Udzielenie odpowiedzi na pytania rodziców i rozwianie ewentualnych wątpliwości dotyczących uczestnictwa w projekcie.

  • Przesłanie ankiety dla rodziców dotyczącej zgody na uczestnictwo ich dzieci w projekcie, co jest warunkiem ich włączenia do programu.


Przystępując do projektu, szkoła akceptuje powyższe warunki i zobowiązuje się do ich realizacji w celu zapewnienia wysokiej jakości doświadczeń edukacyjnych dla swoich uczniów i efektywnej współpracy z organizatorami projektu. 

Partnerzy Projektu