Regulamin

Regulamin aplikacji i platformy Human Mind Center


Spis treści


§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług

§ 3 Rozpoczęcie korzystania z Human Mind Center

§ 4 Zasady korzystania z Human Mind Center

§ 5 Rezerwacje/Zamówienia

§ 6 Odpowiedzialność

§ 7 Reklamacje

§ 8 Informacje dodatkowe

§ 9 Załączniki


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z aplikacji oraz platformy (zwanej dalej Human Mind Center) i w szczególności reguluje:

a) warunki zawierania i wykonywania umów;
b) zakres świadczonych usług w ramach Human Mind Center
c) odpowiedzialność;
d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.


2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Administrator/Administrator danych/Usługodawca — firma Concept Anja VCholuy, Gen.Tad.Pełczyńskiego 14b/4, 01-471 Warszawa, świadcząca usługi drogą elektroniczną;

Human Mind Center — prowadzona przez Administratora aplikacja oraz platforma, która umożliwia Użytkownikom nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą w celu zawarcia umów na usługi oferowane przez Usługodawcę;

Użytkownik — osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto Użytkownika w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę;

Umowa — każda umowa zawarta za pośrednictwem Human Mind Center między Usługodawcą a Użytkownikiem;


Usługa/Usługi — zakres czynności oferowanych przez Usługodawcę Użytkownikom w ramach Human Mind Center a także usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Administratora;

Strona — każda strona danej umowy — Usługodawca, Użytkownik, Administrator;

Rezerwacja — udostępniony w ramach Human Mind Center interaktywny kalendarz pozwalający na dokonywanie rezerwacji przez Użytkowników Usług u Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie;

Rejestracja — wypełnienie formularza rejestracyjnego, na podstawie którego zostaje utworzone Konto i zawarta jest umowa z Administratorem na świadczenie usług elektronicznych wskazanych w Regulaminie;

Konto — odrębna część Human Mind Center zabezpieczona loginem i hasłem, udostępniona Użytkownikowi;

Zamówienie — wyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy z Usługodawcą;

Konsument — osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na gruncie niniejszego Regulaminu zapisy dotyczące Konsumenta będą miały także zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;3. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników nieodpłatnych usług związanych z umożliwieniem nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą oraz umożliwianiu dokonywania w ramach Human Mind Center Rezerwacji i Zamówień.


§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług


1. W ramach prowadzenia Human Mind Center Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.


2. Human Mind Center świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci:


a) Prowadzenia Konta;
b) Umożliwienie dokonywania Rezerwacji usług;
c) Umożliwienie dokonywania Zamówień;


3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie Rejestracji po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności.


4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych jest zawierana na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od umowy poprzez usunięcie Konta (korzystając z opcji Usuń Konto w ramach Human Mind Center).


5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu prawa UE może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W celu skorzystania z tego prawa należy poinformować o tym fakcie Administratora drogą mailową.


6. Użytkownik, zakładając Konto, wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgody na komunikację elektroniczną. Wszelka komunikacja i powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres e-mail Użytkownika podany podczas zakładania Konta. Kwestie przetwarzania danych osobowych w ramach Human Mind Center zawarte są w Polityce prywatności.


§ 3 Rozpoczęcie korzystania z Human Mind Center

1. Korzystanie z Human Mind Center jest bezpłatne. Administrator może wprowadzić dodatkowe odpłatne usługi lub funkcjonalności w ramach Human Mind Center. Usługi lub funkcjonalności związane z opłatami zostaną wyraźnie zaznaczone w ramach Human Mind Center

2. Human Mind Center jako aplikacja mobilna działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android 6.0.1 lub nowszy lub iOS 12, i nowszy. Przy starszych wersjach systemu możliwe jest niepełne lub nieprawidłowe działanie Human Mind Center.

3. Human Mind Center jako aplikacja webowa działa na komputerach i urządzeniach mobilnych posiadających zainstalowaną i uaktualnioną przeglądarkę internetową.

4. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych chcąca korzystać z Human Mind Center w formie aplikacji mobilnej musi w pierwszej kolejności zainstalować Human Mind Center na swoim urządzeniu mobilnym (smartfon lub tablet).

5. Aby dokonać instalacji Human Mind Center w formie aplikacji mobilnej, należy pobrać Human Mind Center z dostępnego na urządzeniu mobilnym sklepu: Google Play (dla urządzeń z systemem Android) albo App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

6. W celu dokonania Rejestracji Użytkownika konieczne jest podanie adres e-mail oraz Hasła. Dalsze dane Użytkownik uzupełnia lub podaje w ramach korzystania z Human Mind Center.

7. W celu ukończenia Rejestracji konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, Polityką prywatności i zaakceptowanie ich treści.

8. Pobranie, instalacja, a także korzystanie z Human Mind Center wymaga transmisji danych, co może wiązać się z opłatą nałożoną przez dostawcę usług internetowych. W żadnym wypadku Administrator nie odpowiada za naliczenie opłat przez dostawcę usług internetowych.

9. Po wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności należy wcisnąć oznaczony przycisk rejestracji. Na adres mailowy podany podczas Rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który to należy kliknąć, aby potwierdzić Rejestrację.

10. Po skutecznej Rejestracji osoba fizyczna staje się Użytkownikiem i może logować się w Human Mind Center przeglądać zasoby Concept Anja VCholuy, dokonywać Rezerwacji i Zamówień, kontaktować się z Usługodawcami, czy też edytować swoje dane.


§ 4 Zasady korzystania z Human Mind Center


1. Użytkownik powinien zapoznać się z funkcjonalnością Human Mind Center i mieć świadomość, że korzysta z Human Mind Center na własną odpowiedzialność.


2.Human Mind Center umożliwia Użytkownikom korzystanie z narzędzi systemowych w celu dokonywania Rezerwacji/Zamówień oraz kontaktowania się w sprawie usług — na zasadach określonych w Regulaminie.


3. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność danych uzupełnionych w trakcie Rejestracji. W przypadku zmiany danych powinien dokonać ich aktualizacji, korzystając ze swojego Konta.


4. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, w tym nieuprawnionego korzystania z Konta przez osobę do tego nieuprawnioną. Administrator może zawiesić Konto i żądać wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości lub wiarygodnego potwierdzenia umocowania do dostępu do Konta.


5. Administrator stara się zapewnić niezbędną pomoc przy korzystaniu z Human Mind Center. Aby skorzystać z pomocy, należy skontaktować się z Administratorem poprzez kanały kontaktowe udostępnione w Human Mind Center


6. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, wprowadzania dodatkowych usług, usuwaniu usług, zmian w wyglądzie Human Mind Center


7. Administrator informuje, że zastrzega sobie prawo do czasowej dezaktywacji Human Mind Center w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub ulepszania Human Mind Center W każdym takim wypadku Administrator dołoży starań, by wykonać te czynności w sposób możliwie najmniej dokuczliwy dla Użytkowników.


§ 5 Rezerwacje/Zamówienia


1. W ramach Human Mind Center może dochodzić do dokonywania Rezerwacji usług i dokonywania Zamówień produktów oferowanych przez Usługodawcę.


2. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji/Zamówienia – za pośrednictwem Human Mind Center lub wiadomości SMS/ e-mail.


3. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia może być uzależnione przez Usługodawcę od uiszczenia przez Użytkownika przedpłaty. Informacja o obowiązku uiszczenie przedpłaty jest zamieszczona w Human Mind Center w miejscu, w którym Użytkownik dokonuje Rezerwacji lub Zamówienia.


4. W przypadku konieczności uiszczenia przedpłaty przez Użytkownika Usługodawca informuje na zasadach określonych w punkcie § 5. 3 o możliwości anulowania Zamówienia lub rezerwacji i określa zasady zwrotu przedpłaty.


5. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia prowadzi do zawarcia umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, której wykonanie regulują odpowiednie przepisy prawa. Wszelka odpowiedzialność za wykonanie umowy i respektowanie prawa spoczywa na Usługodawcy.


6. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny poprzez anulowanie Rezerwacji w terminie 14 dni od jej dokonania, chyba że wcześniej skorzystał już z Usługi. Użytkownik ma prawo dokonać anulowania Rezerwacji za pośrednictwem Human Mind Center lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Usługodawcę. W wypadku gdy Usługodawca dla danej Usługi zastrzeże Rezerwację po uiszczeniu przedpłaty, Usługodawca zatrzyma przedpłatę, jeśli Użytkownik nie zmieni terminu lub nie odwoła Usługi w terminie określonym przez Usługodawcę w widocznym miejscu przy dokonywaniu Rezerwacji.


7. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny związanej z zakupem produktów u Usługodawcy poprzez wystosowanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem Human Mind Center lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży taką umowę uważa się za niezawartą i strony powinny zwrócić sobie wszystko, to co sobie świadczyły. W przypadku, gdy do danej umowy Usługodawca na podstawie przepisów prawa wyłącza prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, informacja o tym fakcie jest przekazywana Użytkownikowi podczas składania Zamówienia.


8. Wszelkie płatności Użytkownik jest zobowiązany dokonać bezpośrednio u Usługodawcy. Jeżeli Human Mind Center udostępnia opcję płatności, Użytkownik może skorzystać z możliwości dokonania płatności poprzez Human Mind Center W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Użytkownika przez zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Użytkownika.


§ 6 Odpowiedzialność


1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość i legalność oferowanych usług, zamieszczonych treści, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługodawcę. Usługodawca i Użytkownik odpowiadają za swoją zdolność prawną do realizacji umowy. W przypadku zauważenia naruszeń prosimy o poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji.


2. Administrator nie ingeruje oraz nie sprawdza każdorazowo treści zamieszczonych na łamach Human Mind Center przez Użytkowników. Administrator może jedynie po powzięciu informacji o naruszeniu Regulaminu zawiesić lub usunąć Konto.


3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych Regulaminem, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści naruszających przepisy prawa oraz prawa osób trzecich.


4. W przypadku, gdy Użytkownik umieszcza w ramach Human Mind Center treść sprzeczną z zasadami etyki, przepisami prawa bądź zmierzającą do wprowadzenia w błąd, Administrator może zawiesić lub usunąć Konto.


5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad wynikających z Regulaminu Administrator niezwłocznie usuwa Konto.


6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego zarządzania Kontem przez Użytkownika zwłaszcza za udostępnianie osobom trzecim przez Użytkownika hasła i innych zabezpieczeń niezbędnych do Rejestracji.


7. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów Human Mind Center w innych celach niż te wskazane w Human Mind Center


§ 7 Reklamacje


1. Reklamacje związane ze działaniem Human Mind Center należy składać, korzystając z opcji kontaktowych, dostępnych w Human Mind Center


2. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.


4. Reklamacje niezwiązane z działaniemHuman Mind Center w szczególności dotyczące wykonania bądź niewykonania Usługi przez Usługodawcę lub Użytkownika należy zgłaszać bezpośrednio temu Usługodawcy, lub Użytkownikowi.


§ 8 Informacje dodatkowe


1. Cała zawartość Human Mind Center w tym tekst, grafika, logotypy, ikony przycisków, obrazy są chronione prawem autorskim.


2. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Human Mind Center materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie przekazana Użytkownikom w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie w Human Mind Center lub przesłanie informacji o zmianach w wiadomości mailowej.


5. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.


6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających z Human Mind Center przed dniem wejścia w życie zmian.


7. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE w przypadku sporu z Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) Skorzystać w państwie, którego konsument jest rezydentem z udostępnionych form wsparcia i pomocy na rzecz konsumentów świadczonych przez organizacje państwowe i non – profit;
b) Złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej z Administratorem lub Usługodawcą.